กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดการศึกษามุ่งสู่อาเซียน พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Comments