หน้าแรก


----------------------------------------
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครู (OBEC Training)
สามารถ Download ได้ที่


----------------------------------------------------

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
งานแผนงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

นายบุญชู ดัชถุยาวัตร
รองผู้อำนวยการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
และรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ